Beknopte privacyverklaring Kring12 Wommelgem

Uw persoonsgegevens en die van uw kind worden verwerkt door Kring12  Wommelgem. Dat gebeurt in het kader van ons ledenbeheer, voor de organisatie van activiteiten, en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.

Wilt u uw gegevens inzien, laten verbeteren of laten wissen, dan kunt u contact opnemen via de contactpagina op de website kring12.be. Uw inzagerecht uitoefenen kan ook via datzelfde formulier.

Algemene privacyverklaring Kring12 Wommelgem

Versie 1.0, laatst gewijzigd op 01/10/2018

Kring12 Wommelgem (hierna genoemd: ‘Kring12’) hecht belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert uw privacy.

In deze privacyverklaring krijgt u heldere en transparante informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kring12 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dat brengt mee dat wij:

 • de persoonsgegevens van onze leden en hun ouders verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor we ze opgevraagd hebben.
 • de verwerking beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn.
 • uw uitdrukkelijke toestemming vragen als we die nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens van leden of hun ouders.
 • passende technische en organisatorische maatregelen genomen hebben om de beveiliging van de persoonsgegevens van onze leden en hun ouders te waarborgen.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dat nodig is voor de uitvoering van onze doeleinden (bv. verzekeringen, subsidies).
 • op de hoogte zijn van uw rechten wat uw persoonsgegevens betreft, dat we u daarop willen wijzen en dat we die respecteren.

Als Kring12 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Als u vragen hebt over de verwerking van uw gegevens, dan kunt u contact opnemen via de onderstaande contactgegevens.

 
Kring12 Wommelgem
Kring12wommelgem@gmail.com
 

Kring12 verwerkt persoonsgegevens van leden en hun ouders en/of voogden voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden.

Doeleinde Rechtsgrond
Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Kring12 Uitvoering overeenkomst
Om u via nieuwsbrieven en uitnodigingen te informeren over onze werking Uitvoering overeenkomst
Om zo goed mogelijk zorg te kunnen dragen voor de gezondheid van de leden Uitvoering overeenkomst
Om subsidies te kunnen verkrijgen van de overheid Wettelijke verplichting
Voor archiefdoeleinden Gerechtvaardigd belang

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens opvragen en opslaan.

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam
 • Contactgegevens: adres(sen), telefoonnummer(s), mailadres(sen)
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht/gender, geboortedatum, dieetvereisten
 • Kenmerken eigen aan de werking: doopgegevens, betaling inschrijvingsgelden…
 • Gezondheidsgegevens: aandoeningen of allergieën waar we tijdens de werking rekening mee moeten houden, toestemming om vrij verkrijgbare medicatie toe te dienen

Door uw kind in te schrijven in bij Kring12 geeft u als ouder en/of als wettelijk vertegenwoordiger van minderjarige leden toestemming voor de verwerking van de gegevens van het kind.
Kring12 Wommelgem verwerkt persoonsgegevens van leden en hun ouders voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden.

Doeleinde Rechtsgrond
Om subsidies te kunnen verkrijgen van de overheid Wettelijke verplichting
Voor archiefdoeleinden Gerechtvaardigd belang
Om zo goed mogelijk zorg te kunnen dragen voor de gezondheid van de leden tijdens de werking Uitvoering overeenkomst
Om de leden te kunnen laten verzekeren Uitvoering overeenkomst

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons bezorgt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • de aanvraag van het initiatiesacrament vormsel.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen als we geen verwerkersovereenkomst met hen afgesloten hebben. Met die partijen maken we uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen we de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dat wettelijk verplicht is.
We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die buiten de EU gevestigd zijn.

Bewaartermijn

Kring12 bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor ze ons bezorgd zijn of dan wettelijk vereist is.

Beveiliging van de gegevens

We hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 • Iedereen die namens Kring12 aan de ledenadministratie kan, houdt zich aan de afspraken die daarover gemaakt zijn binnen de leidingsploeg.
 • Gegevens die op papier bijgehouden worden, zoals de medische steekkaarten, houden we bij in een aparte map waar enkel de bevoegde leiding toegang toe heeft.
 • Als we bepaalde gegevens digitaal opslaan, bijvoorbeeld in de vorm van een leden- of deelnemerslijst, dan gebeurt dat altijd op zo’n manier dat enkel bevoegde personen er toegang toe kunnen krijgen.

Uw rechten op het vlak van uw persoonsgegevens

U hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van de persoonsgegevens die we van u of uw kind ontvangen hebben. Bovenaan in deze privacyverklaring staat hoe u contact kunt opnemen. Correcties of verwijderingen die wij uitvoeren, zullen zo spoedig mogelijk na aanvraag uitgevoerd worden.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u daarvoor contact opnemen met ons via het contactformulier op de website kring12.be.
U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie. Dat is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

Kring12 kan haar privacyverklaring aanpassen. Dat zal steeds bovenaan deze privacyverklaring vermeld worden a.d.h.v. een datumwijziging.